Biblia sistemului fiscal (pachetul Cod Fiscal + Cod de Procedură Fiscală) a ajuns la o nouă formă. 

(Găsiți în secțiunea Legislație variantele Codurilor cu aplicabilitate din 2016)

În zece ani de când, teoretic, există acest concept unitar legislativ, el s-a metamorfozat în zeci și sute de replici. N-ar fi realist să credem că schimbări nu vor mai veni (deși poate nu în același ritm).

Pe problematica prețurilor de transfer, probabil că cea mai importantă prevedere, previzibilă de altfel, este deschiderea porților pentru prevederile din Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către OCDE pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare. După cum știți, trăim în zodia BEPS, un plan de 15 măsuri care își propune să revoluționeze cadrul fiscal aplicabil grupurilor de companii (vezi raportarea country-by-country, tratamentul intangibilelor, schimburile automate de informații etc.) 

Deocamdată, în spiritul acestor linii, noul Cod de Procedură Fiscală permanentizează obligativitatea întocmirii dosarului prețurilor de transfer. Dar dacă vreți să aflați cu un pas mai devreme ce urmează, rămâneți conectați pe transferpricing.ro, unde monitorizăm și citim printre rânduri directivele, rezoluțiile și toate semnalele care vin de la organismele UE, în primul rând, apoi de la OECD și grupurile țărilor dezvoltate, cele care dau tonul în materie de fiscalitate internațională. Să amintim aici doar de iminentul CCCTB

Iată mai jos un opis al aspectelor care țin de prețurile de transfer, în cele două acte normative. Am punctat și elementele de noutate notabile.

NOU (februarie 2016) - după schimbările din legislația primară, prețurile de transfer beneficiază și de o nouă legislație secundară. Vezi aici schimbările aduse de OPANAF 442/2016 privind ”cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer”.

Ca de obicei, vă stăm alături cu răspunsuri la orice întrebări și cu soluții care să vă asigure protecția și reacția fiscală de care aveți nevoie. Spuneți doar 33 și noi vom ști ce vă doare și de ce aveți nevoie! (vezi mai jos)

CODUL FISCAL

Art 7 (definiții)

26. persoane afiliate - o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri: a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv; b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică; d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;
Între persoane afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preț de transfer.

32. preţ de piaţă - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială;

33. principiul valorii de piaţă - atunci când condiţiile stabilite sau impuse în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi existat între persoane independente, orice profituri care în absenţa condiţiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza condiţiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane şi impozitate corespunzător;


Art. 11. (prevederi speciale) - (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuții sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activități pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activității.
Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.

(2) Tranzacţiile transfrontaliere sau o serie de tranzacţii transfrontaliere care sunt calificate ca fiind artificiale de organele fiscale competente nu vor face parte din domeniul de aplicare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

(3) Prin tranzacţii transfrontaliere artificiale se înţelege tranzacţiile transfrontaliere sau seriile de tranzacţii transfrontaliere care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate. Tranzacţiile transfrontaliere sau seriile de tranzacţii transfrontaliere sunt acele tranzacţii efectuate între două sau mai multe persoane dintre care cel puţin una se află în afara României.

Comentariu TPS – este de așteptat ca acest conținut economic să devină calul de bătaie al inspecțiilor fiscale (așa cum se poate vedea și din rechizitoriul celui mai mediatizat dosar al momentului).  Pregătiți argumente solide pentru susținerea tranzacțiilor și încadrați în contextul pieței, printr-o  analiză de comparabilitate bine fundamentată!

(4) Tranzacțiile între persoane afiliate se realizează conform principiului valorii de piață. În cadrul unei tranzacţii, a unui grup de tranzacţii între persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaţă nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziția organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili dacă preţurile de transfer practicate în situaţia analizată respectă principiul valorii de piaţă, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei.
Procedura de ajustare/estimare şi modalitatea de stabilire a nivelului tendinţei centrale a pieţei, precum și situațiile în care autoritatea fiscală poate considera că un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectării principiului pentru tranzacțiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedură fiscală. La stabilirea valorii de piață a tranzacțiilor desfășurate între persoane afiliate se folosește metoda cea mai adecvată dintre următoarele:
a) metoda comparării prețurilor; b) metoda cost plus; c) metoda prețului de revânzare; d) metoda marjei nete; e) metoda împărțirii profitului; f) orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.
În aplicarea prezentului alineat se utilizează prevederile din Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică în scopul stabilirii impozitelor directe.

Art. 19. (calculul rezultatului fiscal) - (6) Tranzacţiile între persoane afiliate se realizează conform principiului valorii de piață. La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere reglementările privind preţurile de transfer, prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Art. 36. (aspecte fiscale internaționale) - (3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea valorii de piaţă a unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de către sediul său principal, documentele justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer.
(prevederi asemănătoare în cazul persoanei juridice străine cu mai multe sedii permamente, din care va fi desmnat unul singur pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale – art 37).

 

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Art. 52. (Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans) - (2) Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului/plătitorului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se apreciază în funcţie de data depunerii cererii. Contribuabilul/plătitorul va putea solicita un acord de preț în avans și pentru determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent. 

(13) Contribuabilul/plătitorul, titular al unui acord de preţ în avans, are obligaţia de a depune anual, la organul fiscal emitent al acordului, un raport privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale.
(15)Acordul de preţ în avans poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral.

Art. 108. (evidența fiscală) - (2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer. Cuantumul tranzacţiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta, se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..

Comentariu TPS: Și în prevederile anterioare, dosarul prețurilor de transfer era obligatoriu la cererea inspectorului fiscal. Din 2016, în anumite condiții, dosarul devine obligatoriu ... tot timpul, adică trebuie întocmit anual, chiar dacă nu este solicitate de inspectorul fiscal - vezi modificările aduse de OPANAF 442/2016.

Art. 127. (suspendarea inspecției fiscale) - (1) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale în oricare din următoarele situaţii şi numai dacă apariția acestei situații împiedică finalizarea inspecției fiscale: a) pentru desfăşurarea unuia sau mai multor controale încrucişate în legătură cu actele şi operaţiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale; b) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecţie fiscală, inclusiv în situaţia în care acestea privesc elaborarea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer;...

Art. 283. (eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate) - (1) În sensul prezentului articol, prin dublă impunere se înţelege situaţia în care acelaşi venit/profit impozabil se impozitează la două sau mai multe persoane române afiliate între care s-au încheiat tranzacţii. 

(2) În cazul tranzacţiilor între persoane române afiliate, ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuată de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de respectiva persoană, este opozabilă şi organului fiscal pentru administrarea creanţelor celeilalte persoane afiliate.
(3) Ajustarea/estimarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de impunere pentru contribuabilul/plătitorul verificat. În vederea evitării dublei impuneri, în cazul ajustării/estimării venitului/cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate, după rămânerea definitivă a deciziei de impunere în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului/plătitorului verificat emite decizia de ajustare/estimare.
(4) Decizia de ajustare/estimare se comunică atât celeilalte/celorlalte persoane române afiliate cât şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de cealaltă/celelalte persoane române afiliate şi este opozabilă organului fiscal numai dacă cealaltă/celelalte persoană(e) română(e) afiliată(e) a(u) aplicat prevederile alin. (5), efectuând corecţiile pentru evitarea dublei impuneri.
(5) În vederea eliminării dublei impuneri ca urmare a ajustării/estimării venitului sau cheltuielii, cealaltă persoană afiliată poate corecta, corespunzător deciziei de ajustare/estimare, declaraţia de impunere aferentă perioadei fiscale în care s-a desfăşurat respectiva tranzacţie. Această situaţie reprezintă o condiţie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 105 alin. (6).
(6) Modelul şi conţinutul deciziei de ajustare/estimare, modalitatea de emitere a acesteia, precum şi procedura de ajustare/estimare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..

comentariu TPS – se acceptă, de principiu eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate ( nu doar între un rezident și un nerezident), dar formularea textului este încă neclară.

Art. 336. (contravenții) - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin.; (2) Această contravenție se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e). 

Art.354 (abrogări)
La data intrării în vigoare a prezentului cod se 231 abrogă: d) Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007;